Oficjalnym językiem firmy Liteforex (Europe) Limited jest angielski. Bardziej szczegółowy opis działalności firmy znajdziesz w anglojęzycznej wersji strony. Informacje przetłumaczone na inne języki mają jedynie cel informacyjny, lecz nie są usankcjonowane prawnie, a firma nie odpowiada za dokładność informacji w innych językach.

Przeczytaj uważnie regulamin. Wchodząc na stronę liteforex.pl i jej poszczególne strony oświadczasz, że przeczytałeś i akceptujesz regulamin. Jeśli się z nim nie zgadzasz, nie wchodź na stronę. Liteforex Ltd. Firma LiteForex zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez LiteForex, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie liteforex.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia usług(i) złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Zarejestrowani Klienci na LiteForex.pl zostaną poinformowani o zmianie niniejszego Regulaminu na 14 dni przed wejściem w życie drogą elektroniczną, mając prawo do odstąpienia od umowy, jej natychmiastowego rozwiązania bez nakładania na niego z tego tytułu dodatkowych obciążeń.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Obecna Umowa Licencyjna (zwana umową) jest zawarta pomiędzy firmą Liteforex (Europe) Limited reprezentowaną przez Partnerów (zwanych firmą) i każdą osobą lub jednostką prawną (zwaną klientem). Umowa jest integralną częścią dokumentów publicznych, zgodnie z którymi firma świadczy usługi (w tym usługi finansowe oraz informacyjne, itd) wobec klientów.

1.2. Kiedy Klient wybiera usługi Spółki lub w inny sposób współpracuje ze Spółką, w pełni przystaje na warunki i zasady publicznie ogłoszonych dokumentów. Klient powinien natychmiast zaprzestać interakcji ze Spółką jeśli nie przystaje na którykolwiek z artykułów (sekcji, części) jakiegokolwiek z publicznych dokumentów Spółki (mianowicie: jeśli Klient nie zgadza się z warunkami użytkowania informacji dostarczonej przez Spółkę, itp.)

1.3. Obecna Umowa określa prawa i obowiązki wszystkich stron (firmy, klientów, osób trzecich), gdy informacje opublikowne przez firmę na oficjalnej stronie, która jest dostępna dla wszystkich https://www.liteforex.eu, są publikowane, przekazywane w inny sposób (informacje publikowane na innych stronach, które stanowią własność firmy lub Partnerów, wiadomości ekonomiczne ogłaszane poprzez terminal klienta, itd.).

1.4. W zakresie niniejszej Umowy, jednostki prawne lub prywatne, które otrzymają informację ze Strony Internetowej Spółki znajdującej się pod wspomnianym adresem lub serwera handlowego Spółki i wykorzystają tę informację w jakikolwiek sposób, uważani są za użytkowników informacji.

1.5. Obecna Umowa odnosi się do informacji publikowanych na Stronie Internetowej Spółki lub nadawanych, rozpowszechnianych lub publikowanych poprzez inne kanały informacyjne lub odtwarzane na innych nośnikach informacji, w tym wersjach papierowych.

1.6. Inne przepisy, dokumenty prawne i publiczne są stosowane do poszczególnych rodzajów informacji.

1.6.1 Logo Spółki jest zarejestrowanym znakiem towarowym i jest chronione przez poszczególne ustawy, w szczególności przez Międzynarodowe Prawo Własności Przemysłowej.

1.6.2 Aktualności Makroekonomiczne (news feed) są niewyłączną własnością Spółki, pod licencją wydaną przez Dow Jones & Company Inc. (USA) orz chronioną przez prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej.

1.6.3 Prawa autorskie na materiały publikowane na Stronie Internetowej Spółki przez osoby trzecie chronione są przez ustawy z kraju zamieszkania autora oraz prawa międzynarodowe.

1.6.4 Prawa autorskie na materiały publikowane na Stronie Internetowej Spółki przez Spółkę (w imieniu własnym) są chronione przez prawa międzynarodowe.

2. PODSTAWOWE DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W UMOWIE

2.1. Następujące terminy użyte w niniejszej Umowie mają wskazane znaczenie, jeśli nie postanowiono inaczej w niniejszej Umowie.

2.1.1 Serwer Internetowy (Strona) Spółki jest oprogramowaniem oraz systemem sprzętowym podłączonym do Internetu i zdolnym do dostarczania informacji na życzenie. Wraz z tym, aby otrzymać informację z serwera (strony), wcześniejsza autoryzacja Klienta (użytkownika informacji) może lub nie być wymagana, jednakże warunki niniejszej Umowy również dotyczą informacji przekazywanych za pomocą otwartych kanałów bez potrzeby autoryzacji oraz bezpiecznych kanałów, jeśli autoryzacja przebiegnie pomyślnie.

2.1.2 Serwer Handlowy Spółki jest oprogramowaniem oraz systemem sprzętowym podłączonym do Internetu i zdolnym do dostarczania informacji na życzenie, jeśli wymagana autoryzacja przebiegnie pomyślnie. Zwłaszcza informacje zawierające przepływ notowań instrumentów finansowych oraz wiadomości ekonomiczne.

2.1.3 Proces otrzymywania informacji przez użytkownika odnosi do danych otrzymanych z serwera Spółki (lub innego urządzenia lub systemu transmitującego) na sprzęt Klienta (jeśli sprzęt ten podłączony jest do Internetu lub innych kanałów komunikacyjnych). W odniesieniu do informacji skopiowanej w formie wydruków, jest to proces(y) związany z nabyciem, przeczytaniem oraz zrozumieniem informacji.

2.1.4 Informacje lub dane w formie elektronicznej lub innej: teksty (o jakimkolwiek charakterze lub zawartości,w tym teksty zaszyfrowane takie jak hasło itp.), obrazy, elementy projektu oraz zdjęcia, jak i również nagrania audio i video.

2.1.5 Użytkowanie informacji odnosi się do możliwości podglądu danych przy użyciu oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Klienta (terminal, przeglądarka, itp.)lub możliwość przetwarzania, kopiowania, duplikowania lub transferowania na inne nośniki lub zamieniania (zwłaszcza tworzenie wydruków), duplikowania oraz usuwania tych informacji w jakikolwiek sposób. Transfer danych osobom trzecim w jakikolwiek sposób jest także uważany za użytkowanie informacji.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

3.1. Podczas używania informacji, zarówno tych opublikowanych na Stronie Spółki jak i w jakikolwiek inny sposób, Klient powinien:

3.1.1. Podczas rejestracji podać dokładne, aktualne i kompletne dane osobowe (w zakresie niezbędnym do rejestracji); w przypadku wystąpienia zmian w tychże danych (np. zmiana adresu zamieszkania, nazwiska, numeru telefonu lub innych danych osobowych) należy dokonać stosownych zmian w odpowiednim czasie. Zmiany danych rejestracyjnych można dokonać poprzez kontakt z odpowiednim pracownikiem Spółki wysyłając formularz kontaktowy.

3.1.2 Proszę nie podejmować rejestracji osób trzecich na stronie, nawet jeśli osoba te jest tego świadoma lub o to prosiła; konsekwentnie osoba, która pragnie się zarejestrować powinna tego dokonać samodzielnie.

3.1.3 Należy dokonać odpowiednich przygotowań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, które będą wykorzystane do uzyskania dostępu (autoryzacji) do każdego systemu (usługi) dostarczanego przez Spółkę. Przepis ten dotyczy haseł, loginów, numerów identyfikacyjnych itp.

3.1.4 Należy obserwować obowiązujące prawa międzynarodowe, jak również ustawy wewnątrz kraju Klienta odnośnie praw autorskich oraz ochrony własności intelektualnej.

3.1.5 Nie należy używać Serwera Spółki (strony) wykorzystując oprogramowanie w celu utrudniania (lub niszczenia) działań Serwera (strony), jego pojedynczych usług lub powodowania braku operacyjności serwera lub jego pojedynczych usług (niedostępność serwera i/lub jego pojedynczych usług) lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać normalne działania serwerów. W szczególności, Klient nie będzie podejmował się automatycznego zbierania niepublicznych danych lub informacji należących do osób trzecich; Klient nie będzie podejmował się automatycznej rejestracji. Co więcej, Klient nie będzie próbował przeciążyć Serwera (strony) lub systemu handlowego bezużytecznymi informacjami w celu spowodowania usterki i/lub utrudniać normalnego dostępu innych użytkowników do Serwera internetowego lub handlowego.

3.1.6 Należy być w pełni odpowiedzialnym, zgodnie z obowiązującymi ustawami i dokumentami publicznymi Spółki, za wszelkie działania podjęte podczas korzystania z konta Klienta, w tym działania powodujące uszkodzenia lub straty Spółki (mianowicie: Klient jest odpowiedzialny za wszelkie bezprawne (lub niezgodne z dokumentami publicznymi Spółki) działania prowadzone poprzez jego konto).

3.1.7 Nie należy używać usług, które zezwalają na publikowanie danych lub w inny (również bezprawny) sposób publikować na Serwerze (stronie) Spółki informacji zawierających groźby, dyskredytujących lub obrażających honor oraz godność osób trzecich, wulgarnych lub nieprzyzwoitych (zwłaszcza zawierających obraźliwe zwroty), propagujących rasizm, dyskryminację na tle religijnym lub etnicznym lub inne informacje, które zarówno bezpośrednio jak i pośrednio naruszają prawa człowieka, mieszkańca lub osób prawych (w szczególności wszelkie informacje publikowane w jakimkolwiek formacie zawierające loginy (nicki), publikacje z konferencji itp.)

3.2. W odniesieniu do informacji ekonomicznych podawanych przez Spółkę pod licencją Dow Jones & Company INC. (USA) Klient powinien:

3.2.1 Obserwować obowiązujące prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej..

3.2.2 Nie przechowywać, kopiować, duplikować, rozpowszechniać, przenosić poprzez kanały komunikacyjne lub w inny sposób, nie publikować, tworzyć własnych informacji na podstawie wiadomości, nie rozpowszechniać drogą radiową, nie publikować i/lub powielać informacji.

3.2.3 Wykorzystywać wiadomości w celach prywatnych jako źródło informacji lub według własnego uznania jako podstawy do analizy sytuacji ekonomicznej.

3.2.4 Nie wykorzystywać w celach komercyjnych, ani sprzedawać lub udostępniać ich za opłatą.

3.3.Podczas korzystania z informacji dostarczonych przez Spółkę, Klient ma prawo:

3.3.1 Niezależnie wybierać według własnego uznania i w celach prywatnych wszelkie informacje publikowane przez Spółkę na serwerze (stronie) lub nadawane poprzez terminal Klienta lub inne kanały.

3.3.2 Wykorzystywać wszelkie informacje w celach prywatnych o tyle, o ile nie jest to sprzeczne z niniejszą Umowę Licencyjną.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI

4.1. Podczas dostarczania informacji Klientowi (wszelkimi sposobami i kanałami) lub publikowania ogólnodostępnych informacji, Spółka powinna:

4.1.1 Podjąć wszelkie działania, aby informacje te były bieżące, dokładne, kompletne, aktualne, zgodne i użyteczne.

4.1.2 Rozważać przede wszystkim wymagania Klienta i niezmiennie dostosowywać rozmiar, kompozycje oraz jakość informacji ogólnodostępnych, a także informacji dostarczanych poprzez zabezpieczone kanały komunikacyjne.

4.2. Podczas dostarczania informacji Klientowi (wszelkimi sposobami i kanałami) lub publikowania ogólnodostępnych informacji, Spółka ma prawo:

4.2.1 Dostosowywać, dodawać, usuwać oraz zmieniać całą strukturę, kompozycję oraz jakość wszelkich informacji według własnego uznania.

4.2.2. Tworzyć lub usuwać usługi znajdujące się na serwerze Spółki oraz ograniczać prawa dostępu do tychże usług według własnego uznania.

4.2.3. Podejmować decyzje w doniesieniu do przepisów o publicznie dostępnych informacjach (poprzez kanały publiczne) lub w sposób poufny (poprzez kanały zabezpieczone podlegające udanej autoryzacji) wedle własnego uznania.

4.2.4 Podejmować decyzje w doniesieniu do przepisów o publicznie dostępnych informacjach (poprzez kanały publiczne) lub w sposób poufny (poprzez kanały zabezpieczone podlegające udanej autoryzacji) wedle własnego uznania.

5. OBOWIĄZKI STRON

5.1. Oficjalny serwer (strona) spółki, w tym wszelkie oprogramowanie na serwerze (stronie) Spółki: grafika, audio, video oraz zawartość tekstowa jest dostępne do użytku, tak jak jest. Spółka nie gwarantuje, że Strona lub jej usługi pasuje (optymalnie), spełnia wymagania poszczególnych Użytkowników lub grup Użytkowników w odniesieniu do konkretnych celów, które Użytkownik ma na myśli. Spółka nie gwarantuje, że jakiekolwiek (spodziewane, przypuszczalne lub możliwe) wyniki zostaną osiągnięte poprzez korzystanie z serwera (strony) i/lub oddzielnych usług.

5.2. With regards to the economic news broadcast under license from Dow Jones & Company Inc. (USA), neither the Company nor the lawful holder can guarantee that the information is full, precise, regular (periodic), and they do not bear responsibility for any damage or loss, which is somehow related to the use, non-use or inappropriate use of the aforementioned information, even provided they are aware of such potential loss or damage.

5.3. W odniesieniu do ogólnodostępnych publikacji analitycznych, dziennikarskich lub edukacyjnych publikowanych przez Spółkę lub nadawanych przez kanału komunikacyjne, Spółka zrzeka się gwarancji (pośredniej/bezpośredniej i przypuszczalnej), niezależnie od praw autorskich właściciela (autora) wobec tychże informacji.

5.4. Strony ponoszą odpowiedzialność na podstawie obowiązującego prawodawstwa, w momencie podjęcia współpracy zgodnie z niniejszą Umową.

6. POPRAWKI

6.1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i uzupełnień do niniejszej Umowy. Zwłaszcza może mieć to miejsce w przypadkach, które nie są bezpośrednio lub pośrednio opisane w obecnym wydaniu Umowy lub jeśli pojawi się zasada lub prawo, które wymaga odpowiedniej poprawki lub dodatku.

6.2. Procedura poprawkowa:

6.2.1 W przypadku pojawienia się zmian lub dodatków, Spółka poinformuje Klientów o takowym zajściu poprzez umieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Spółki oraz wysyłając odpowiednią wiadomość poprzez wewnętrzny system mailowy.

6.2.2 Umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Spółki oraz wysłanie wiadomości poprzez wewnętrzny system mailowy uznawane są za powiadomienie Klienta o poprawkach i/lub dodatkach, niezależnie czy Klient te odczyta, zrozumie czy zignoruje.

6.2.3 Poprawiony dokument zaczyna obowiązywać po 5 dniach (120godz.) od opublikowania informacji na stronie internetowej Spółki; wcześniej informacja ta ma charakter informacyjny.

6.2.4 Ten dokument zawierający poprawki dotyczy wszystkich kont zarejestrowanych po jego opublikowaniu (bez względu na konta zarejestrowane wcześniej, które klient może posiadać). Dokument zawierający poprawki dotyczy kont handlowych zarejestrowanych przed jego wejściem w życie.

6.2.5 W przypadku gdy nowa reguła lub prawo jest wprowadzone, wymaga to odpowiednich poprawek w niniejszej Umowie, wtedy prawo to zaczyna obowiązywać natychmiast z datą wejścia w życia aktu ustawowego, niezależnie czy wymagane poprawki/dodatki zostały wprowadzone czy nie. Przepisy niniejszej Umowy, które zaprzeczają nowo wprowadzonym zasadom/prawom tracą moc prawną w momencie wejścia w życie wspomnianego dokumentu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Spółka uznaje zadania związane z ciągłym i terminowym dostarczaniu ważnego wsparcia oraz dostępu do usług informacyjnych do Klientów jako sprawę honoru. Jednakże, mogą pojawić się warunki, które nie są kontrolowane przez Spółkę i sprawić, że powyższe zadania staną się problematyczne lub niemożliwe.

7.2. Wszelkie spory, które mogą wystąpić, będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem w drodze negocjacji lub roszczeń.

8. ZGODA KLIENTA

8.1. Zgadzam się na wszystkie warunki (paragrafy, klauzule) publicznych dokumentów Spółki dotyczących korzystania z usług Spółki oraz w trybie natychmiastowym zaprzestanę korzystać z usług Spółki w przypadku braku porozumienia.