Oficjalnym językiem firmy Liteforex (Europe) Limited jest angielski. Bardziej szczegółowy opis działalności firmy znajdziesz w anglojęzycznej wersji strony. Informacje przetłumaczone na inne języki mają jedynie cel informacyjny, lecz nie są usankcjonowane prawnie, a firma nie odpowiada za dokładność informacji w innych językach.

OŚWIADCZENIE O RYZYKU PRZEPROWADZANIA OPERACJI WALUTĄ OBCĄ I DERYWATAMI

Krótkie ostrzeżenie, będące częścią Ogólnych Warunków Biznesu, nie jest w stanie wynienić wszystkich zagrożen i innych ważnych aspektów wynikających z przeprowadzania operacji w obcej walucie i pochodnych. Biorąc pod uwagę ryzyko, nie jest doradzane abyś wchodził w transakcje z wyżej wymienionymi produktami, jeśli nie jesteś świadomy charakteru umów, które możesz zawrzeć, prawnych aspektów takich stosunków w ramach takich umów, lub stopień swojej ekspozycji na ryzyko. Operacje w obcych walutach oraz ich pochodne są połączone z wysokim poziomem ryzyka, dlatego też niewielu ludzi się do tego rodzaju przedsięwzięć nadaje. Musisz dokładnie ocenić, na ile takie działania są odpowiednie dla Ciebie, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, cele, środki finansowe oraz inne istotne czynniki.

1. OPERACJE WALUTAMI OBCYMI I DERYWATAMI

1.1 Dźwignia finansowa oznacza, że ​​potencjalne zyski są jeszcze większe, oznacza to również, że straty mogą być także większe. Im niższe wymagania depozytu zabezpieczającego - Margin , tym wyższe ryzyko potencjalnych strat, jeśli rynek działa przeciwko tobie. Czasem wymagany Margin może być tak niewielki jak 0.5% Należy pamiętać, że w przypadku dokonywania obrotu depozytem zabezpieczającym - Margin, twoje straty mogą przekroczyć wysokość opłaty początkowej i możesz stracić dużo więcej pieniędzy, niż początkowo zainwestowałeś. Kiedy używamy "leverage" (dzwigni) albo "gearing" w obrocie handlowych, kwota depozytu początkowego może wydawać się mała w porównaniu z wartością kontraktów walutowych lub pochodnych. Stosunkowo małe zmiany na rynku będą miały proporcjonalnie większy wpływ na kwoty przez ciebie zdeponowane. Takie okoliczności mogą działać zarówno na twoją korzyść jak i niekorzyść. Wspierając swoją pozycję, może ponieść straty do wysokości depozytu początkowego, i wszelkie dodatkowe sumy pieniędzy, które zdeponowałeś w Spółce. Jeśli rynek zaczął działać w przeciwnym kierunku niż twoja ustawiona pozycja, i / lub kwoty wymaganego marginu zwiększą się, Spółka może wymagać pilnego złożenia dodatkowych sum pieniędzy wspierających twoją pozycję. Niespełnienie wymogu Spółki o zdeponowaniu dodatkowej sumy pieniędzy, może skutkować zamknięciem twoich pozycji, i będziesz ponosił odpowiedzialność za wszelkie straty lub brak funduszy z tym związaych.

1.2 Polecenia i Strategie zmniejszające ryzyko
Umieszczenie niektórych poleceń (np. polecenia "stop-loss", jeśli pozwalają na to przepisy lub "stop-limit"), które ograniczają maksymalną kwotę strat, może okazać się nieskuteczne jeśli sytuacja na rynku uniemożliwi wykonanie tychże poleceń (np. przy braku płynności rynku). Wszelkie strategie wykorzystujące połączenie pozycji, np. "spread" oraz "straddle" mogą nie być mniej ryzykowne niż te związane z "długimi" i "krótkimi" pozycjami.

2. DODATKOWE ZAGROŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE DLA TRANSAKCJI WALUTAMI OBCYMI ORAZ DERYWATAMI.

2.1 Warunki zawierania umów
Należy uzyskać od firmy współpracującej szczegółowe informacje odnośnie warunków przystąpienia do umowy oraz wszelkich zobowiązań bezpośrednio z nią powiązanych (np. okoliczności, w których można zwiększyć zobowiązanie do wykonania lub zaakceptowania dostarczenia aktywów wewnątrz ram kontraktu terminowego (futures) lub, w przypadku takowej opcji, informacje odnośnie daty wygaśnięcia oraz ograniczeń czasowych dot. realizacji opcji). W niektórych przypadkach, giełda lub izba rozrachunkowa może zmienić wymagania nieuregulowanego kontraktu (w tym cenę strike), aby uwzględnić zmiany danych aktywów na rynku.

2.2 Zawieszenie lub ograniczenie handlu.
Współzależność cen. Niektóre sytuacje na rynku (np. brak płynności) i/lub zasady działania niektórych rynków (np. zawieszenie handlu w stosunku do umów lub miesięcy umów, ze względu na nadwyżkę limitów zmian cen) mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia strat, ponieważ przeprowadzanie transakcji lub squaring/netting pozycji staje się trudne lub niemożliwe. Straty mogą się zwiększyć przy sprzedaży opcji. Uzasadniona korelacja między cenami aktywów a aktywami pochodnymi nie zawsze istnieje. Brak ceny aktywów będącej punktem odniesienia może utrudnić oszacowanie "wartości godziwej (fair value)".

2.3 Zdeponowane środki oraz mienia
Należy zapoznać się z instrumentami ochronnymi, w granicach Zabezpieczenia wpłaconego w formie gotówki lub innych aktywów, podczas przeprowadzania operacji zarówno wewnątrz kraju jak i zagranicą, szczególnie jeśli niewypłacalność lub bankructwo współpracującej firmy może być problemem. Rozmiar, w którym można dokonać zwrotu gotówki lub innych aktywów jest regulowany przez prawodawstwo oraz lokalne standardy krajowe, w którym Kontrahent przeprowadza działania.

2.4 Prowizje i inne opłaty
Przed udziałem w jakimkolwiek handlu należy zapoznać się ze szczegółami wszelkich prowizji, wynagrodzeń i innych opłat, które trzeba będzie uiścić. Te wydatki wpłyną na wynik finansowy netto (zysk lub strata).

2.5 Transakcje w innych jurysdykcjach
Przeprowadzanie transakcji na rynkach w innych jurysdykcjach, w tym rynkach formalnie połączonych z Państwa wewnętrznym rynkiem może skutkować dodatkowymi zagrożeniami. Regulacje wspomnianych rynków mogą różnić się pod względem stopnia ochrony inwestora (w tym mniejszy stopień zabezpieczeń). Państwa lokalne władze nie są wstanie zapewnić obowiązkowej zgodności z przepisami określonymi przez organy regulacyjne lub rynki w innych jurysdykcjach, w których przeprowadzane są transakcje.

2.6 Ryzyko walutowe
Zyski i straty z transakcji umów prowadzonych w zagranicznej walucie, która różni się od waluty Państwa kwoty są dotknięte przez wahania kursów walut podczas przeliczania z waluty umowy na walutę konta.

2.7 Ryzyko płynności

Ryzyko płynności wpływa na twoją zdolność do handlu To ryzyko ,że twoje CFD lub kapitał nie mogą być przedmiotem obrotu w czasie w którym chcesz handlować (aby zapobiec utracie, lub w celu osiągnięcia zysku) Ponadto, marża którą potrzebujesz jako depozyt w handlu CFD jest przeliczana dziennie, ze zmianami w podstawowych aktywach CFD jakie masz otwarte. Jeśli to przeliczanie (rewaluacja) powoduje zmniejszenie wartości w porównaniu z wyceną w dniu poprzednim, będziesz zobowiązany do natychmiastowej zapłaty środków pieniężnych dostawcy CFD w celu przywrócenia pozycji margin i na pokrycie strat . Jeśli nie możesz dokonać płatności, wtedy dostawca CFD może zamknąć twoją pozycję, pomimo twojego sprzeciwu Spotkasz się ze stratą (loss), nawet jeśli cena instrumentu bazowego zacznie później odzyskiwać. Istnieją dostawcy CFD, którzy likwidują wszystkie pozycje CFD, jeśli nie posiadasz wymaganego marginu, nawet jeśli jedna z tych pozycji na tym etapie pokazuje twój profit. Aby utrzymać pozycję otwartą, można się zgodzić, i pozwolić dostawcy CFD podjęcia dodatkowych płatności (zwykle z karty kredytowej), według ich uznania, Na szybko zmieniającym się rynku, możesz łatwo przkroczyć limit na swojej karcie kredytowej w ten sposób.

2.8 Granica "Stop loss"

Aby ograniczyć straty wielu dostawców CFD oferuje możliwość założenia granicy"Stop loss" . To automatycznie zamyka pozycję po osiągnięciu limitu ceny który sam ustaliłeś. Istnieją pewne okoliczności, w których granica "Stop Loss" jest nieskuteczna. Na przykład ze względu na gwałtowne wahania cen lub z powodu zamknięcia rynku. Granica "Stop loss" nie zawsze chronici cię przed stratami.

2.9 Ryzyko Wykonania

Ryzyko Egzekucji - wykonania, wiąże się z faktem, że transakcja nie może nastąpić natychmiast. Na przykład, może być opóźnienie między momentem złożenia zamówienia oraz chwilą, gdy jest wykonywane. W tym okresie rynek mógł działać przeciwko tobie Oznacza to, że zamówienie nie zostanie zrealizowane po cenie, której oczekiwałeś. Niektórzy dostawcy CFD pozwalają na handel, nawet jeśli rynek jest zamknięty. Należy pamiętać, że ceny tych transakcji mogą znacznie różnić się od ceny zamknięcia instrumentu bazowego. W wielu przypadkach, spread może być szerszy , niż w przypadku rynku otwartego.

2.10 Ryzyko kontrahenta

Ryzyko kontrahenta jest to ryzyko, że dostawca CFD ( twój kontrahent) nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Jeśli fundusze nie są odpowiednio segregowane przez dostawców CFD lub dostawca CFD ma trudności finansowe, to istnieje ryzyko, że możesz nie otrzymywać z powrotem należnych ci pieniędzy.

2.11 Systemy handlowe
Większość zwykłych 'głosowych' i elektronicznych systemów handlowych wykorzystuje urządzenia komputerowe w celu kierowania zleceń, bilansowania operacji, rejestrowania i rozliczania transakcji. Tak jak wiele innych urządzeń i systemów elektronicznych, ulegają one tymczasowym awariom i błędnym operacjom. Szanse na zwrot pieniędzy zależy od ograniczeń odpowiedzialności dostawcy systemów handlowych, rynków, izb rozrachunkowych i/lub współpracujących firm. Ograniczenia te mogą się różnic; należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami odnośnie tego zagadnienia.

2.12 Handel elektroniczny
Prowadzenie handlu używając Elektronicznych Systemów Łączących Zlecenia (ECS) może różnić się nie tylko od handlu na zwykłym tradycyjnym rynku obrotu papierami wartościowymi (open out-cry), ale także od handlu w innych elektronicznych systemach handlowych. Przeprowadzający jakiekolwiek transakcje korzystając z ECS ponosi ryzyko szczególne dla tego systemu, w tym ryzyko awarii podczas działania oprogramowania lub sprzętu. Awaria systemu może mieć następujące skutki: Państwa zlecenie może nie zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi; zlecenie może nie zostać w ogóle wykonane; dalsze otrzymywanie informacji o pozycjach lub sprostanie wymaganemu depozytowi może być niemożliwe.

2.13 Operacje pozagiełdowe
W wielu jurysdykcjach, firmy mają pozwolenia na prowadzenie operacji poza giełdowych. Współpracująca firma może działać jako Kontrahent w tego rodzaju operacjach. Szczególną cechą takich operacji jest złożoność lub wręcz niemożliwość zamknięcia pozycji, szacowania wartości lub określania ceny godziwej czy narażenia na ryzyko. Ze wspomnianych wcześniej powodów tego rodzaju operacje mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem. Przepisy regulujące operacjami poza giełdowymi mogą być mniej rygorystyczne lub prowadzić szczególny tryb regulacji. Należy zapoznać się z zasadami i zagrożeniem z tym związanym przed rozpoczęcie takowych operacji.

Oświadczenie o Celach i Zasadach Zarządzania Ryzykiem

Ujawnione oświadczenie 2008

Ujawnione oświadczenie 2009

Ujawnione oświadczenie 2010

Ujawnione oświadczenie 2011

Ujawnione oświadczenie 2012

Ujawnione oświadczenie 2013

Ujawnione oświadczenie 2014

Ujawnione oświadczenie 2015

Ujawnione oświadczenie 2016

Ujawnione oświadczenie 2017

Obserwuj nas na portalach społecznościowych!
Czat na żywo
Pozostaw komentarz