Oficjalnym językiem firmy Liteforex (Europe) Limited jest angielski. Bardziej szczegółowy opis działalności firmy znajdziesz w anglojęzycznej wersji strony. Informacje przetłumaczone na inne języki mają jedynie cel informacyjny, lecz nie są usankcjonowane prawnie, a firma nie odpowiada za dokładność informacji w innych językach.

Liteforex (Europe) Limited szanuje prawo klientów do prywatności. Cenimy sobie naszą współpracę ciesząc się lojalnością oraz poszanowaniem każdego klienta indywidualnego zapewniając mu bezpieczeństwo. Ta informacja dotyczy klientów wcześniejszych, jak i nowych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Obecna Polityka Prywatności jest integralną częścią dokumentów publicznych, na podstawie których firma Liteforex (Europe) Limited jest oficjalnie reprezentowana przez Partnerów (zwanych firmą), oferując usługi (także natury finansowej oraz informacyjnej, itd) klientom.

1.2. Decydując się na usługi Spółki, Klient w pełni akceptuje wszystkie warunki zawarte w dokumentach publicznych. Reguła ta również dotyczy interakcji między Klientem a Spółką, w trakcie których wykonywany jest handel oraz działania inwestycyjne, używane są materiały informacyjne, dokonywane są wpłaty oraz transfery, etc. Jeżeli Klient nie zgadza się z którymś z warunków zamieszczonych w dokumencie publicznym, powinien zaprzestać wszelkich interakcji ze Spółką, włączając w to przerwanie operacji finansowych dokonywanych za pośrednictwem Spółki.

1.3. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera najważniejsze prawo, którego Spółka przestrzega podczas dostarczania usług swoim Klientom. Spółka przestrzega prawo każdej jednostki fizycznej i prawnej do prywatności, niezależnie od tego czy jest ona Klientem Spółki, czy dopiero zamierza rozpocząć współpracę ze Spółką. Warunki niniejszej Polityki Prywatności dotyczą zarówno byłych, teraźniejszych, jak i przyszłych Klientów Spółki. Jednym z najważniejszych priorytetów Spółki jest stosunek między nią a jej Klientami. Spółka dba o utrzymanie lojalności i szacunku dla każdego Klienta indywidualnie oraz zapewnia każdemu Klientowi doskonałe zabezpieczenia oraz poufność.

1.4. W niniejszej Polityce Prywatności użyte zostały poniższe terminy:

1.4.1 Prywatność (poufne informacje) jest prawem jednostki fizycznej lub prawnej do nieujawniania prywatnych lub osobistych informacji (danych) oraz informacji uznawanych za komercyjne. W stosunkach między Spółką a Klientem, prywatność oznacza zobowiązanie się Spółki do ochrony oraz nieujawniania informacji Klienta zyskanych wskutek korzystania z usług Spółki przez Klienta.

1.4.2 Osobiste (prywatne) informacje Klienta - informacje, które charakteryzują, identyfikują lub potwierdzają tożsamość Klienta oraz zawierają szczególne detale jego osobowości, warunków finansowych oraz preferencji. Bardziej szczegółowa definicja tego terminu znajduje się w treści niniejszej Polityki Prywatności.

Na Politykę Prywatności składają się złożone środki, procedury oraz czynności umożliwiające uzyskiwanie pełnych, dokładnych i autentycznych informacji dotyczących Klienta oraz ochrona tych informacji, a także wymiana tych informacji z instytucjami rządowymi w sposób zgodny z istniejącym prawodawstwem oraz warunkami niniejszej Polityki Prywatności.

2. PRYWATNE INFORMACJE

2.1. Jeśli Klient prowadzi konto live lub demo, Spółka zbiera prywatne informacje o Kliencie w celach biznesowych takich jak ocena potrzeb finansowych Klienta, przetwarzanie żądań i transakcji Klienta, informowanie Klienta o produktach i usługach, które mogą go zainteresować oraz dostarczanie Klientowi efektywnych, dobrej jakości usług. Poniżej zamieszczono spis rodzajów wyżej wspominanych informacji:

2.1.1. Informacje rejestracyjne – informacje dostarczone przez Klienta za pomocą formularza wpisowego i innych dokumentów (włączając dokumenty elektroniczne). W skład tych informacji wchodzą: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, informacje kontaktowe (adres pocztowy, numer telefonu, e-mail, etc.), data urodzenia, zawód, aktywa i dochody.

2.1.2. Informacje transakcyjne – informacje dotyczące transakcji zachodzących między Klientem a Spółką lub między Klientem a partnerami Spółki, a także informacje dotyczące komunikacji (jednostronnej lub obustronnej) między Klientem a Spółką. Przykłady zawierają salda rachunku Klienta, czynności handlowe (inwestycyjne), pytania Klienta oraz odpowiedzi udzielane przez Spółkę, włączając w to treść maili lub logi używanych systemów komunikacyjnych. W niniejszej Polityce Prywatności, termin "Partnerzy Spółki" odnosi się do organizacji będących własnością Spółki lub prowadzonych przez Spółkę, a także organizacje, które są właścicielami części Spółki.

2.1.3. Informacje weryfikacyjne – informacje niezbędne do zweryfikowania tożsamości Klienta takie jak paszport lub prawo jazdy (lub umowa spółki w przypadku, gdy Klient jest jednostką prawną). Przykłady zawierają także informacje otrzymywane przez Spółkę z rejestrów publicznych, takie jak biura kredytowe, agencje informacyjne i biura adresowe lub od innych podmiotów niepowiązanych ze Spółką.

Polityka Zapobiegająca Praniu Pieniędzy wymaga, aby Spółka pobierała informacje i podejmowała niezbędne czynności mające na celu zapobieganie transformacji i legalizowania (prania) pieniędzy zyskanych za pomocą nielegalnych metod. W niektórych przypadkach Spółka ma prawo zażądania dokumentu ujawniającego źródło środków.

2.1.4. Informacje dotyczące subskrypcji – informacje takie jak sygnały, alarmy, kategorie newsów oraz ceny subskrypcji.

2.2. Firma nie zbiera ani nie przechowuje w bazie danych dotyczących kart kredytowych/debetowych.

2.3. Powyższe punkty nie obejmują wszystkich informacji, których Spółka może zażądać od Klienta. Spółka zastrzega sobie prawo do możliwości zażądania innych informacji przypadku, gdy jest to konieczne do zastosowania się do przepisów istniejącego ustawodawstwa.

3. O "CIASTECZKACH" ("COOKIES")

3.1. "Ciasteczka" są niewielkimi plikami zawierającymi informacje, które serwer (strona) używa do namierzania odwiedzających. Spółka może zamieścić te pliki w komputerach Klientów i mieć do nich dostęp w celu oceny, które reklamy i promocje przyciągną uwagę użytkowników strony Spółki. Spółka (oraz którekolwiek z oddziałów wchodzących w skład Spółki) mogą używać "ciasteczek" w celu oszacowania zainteresowania Klienta produktami i usługami oraz w celu namierzenia czynności dokonywanych przez Klienta na serwerze strony. Informacje zyskane przez Spółkę i dzielone z jej partnerami są anonimowe i uniemożliwiają identyfikację.

4. TECHNOLOGIA ZABEZPIECZEŃ

4.1. Spółka stosuję technologię szyfrowania Secure Socket Layer (SSL) w celu ochrony określonych informacji udzielanych przez Klientów Spółki. Technologia ta chroni informacje Klienta przed przechwyceniem ich przez osoby niezwiązane ze Spółką w trakcie ich transmisji. Spółka wkłada wielki wysiłek w to, aby zabezpieczenia serwerów spełniały standardy branży. Spółka stosuje także takie środki bezpieczeństwa jak firewalle, systemy uwierzytelniania (np. hasła i personalne numery identyfikacyjne) oraz mechanizmy kontroli dostępu w celu kontrolowania nieautoryzowanego dostępu do systemów i danych.

4.2. Spółka ma prawo do wyboru technologii i metod ochrony danych wedle własnego uznania oraz do nawiązywania współpracy na tym polu z kontrahentami uznanymi za wiarygodnych przez Spółkę.

4.3. Zgodnie z przepisami Organizacji Emitujących Karty Kredytowe, dane karty klienta są chronione przy użyciu kodowania Transport Layer — TLS 1.2 oraz aplikacji z algorytmem AES i długością klucza 256 bitów.

5. DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI Z PARTNERAMI SPÓŁKI

5.1. Spółka może dzielić prywatne dane Klientów opisane w punktach powyżej z partnerami w celach biznesowych, takich jak obsługa rachunków Klienta oraz informowanie go o nowych produktach i usługach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. Partnerzy mają dostęp do prywatnych informacji Klienta na wniosek Spółki i za obowiązkowym zatwierdzeniem Klienta indywidualnego. Każdorazowy dostęp partnera do osobistych informacji Klienta jest zapisywany pod postacią logów, które są udostępniane Klientowi do wglądu. Logi te zawierają: czas, nazwę partnera oraz rodzaj szukanych informacji.

6. DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI Z OSOBAMI TRZECIMI

6.1. Spółka nie ujawnia danych osobistych Klienta osobom trzecim, wyłączając sytuacje opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Ujawnienie danych osobom trzecim może dotyczyć dzielenia się informacjami z Niestowarzyszonymi partnerami Spółki zajmującymi się wsparciem technicznym rachunków Klienta oraz realizowaniem transferów Klienta ze Spółką, włączając w to partnerów, którzy zapewniają Spółce profesjonalną, prawną lub księgową konsultację. Niestowarzyszeni partnerzy, którzy asystują Spółce podczas zapewniania usług Klientom są zobowiązywani do poufności informacji do otrzymywanego stopnia oraz do użytkowania owych informacji tylko w przypadku zapewniania wymagających tego usług oraz tylko w celach podyktowanych przez Spółkę.

6.2. Firma może udzielić informacji o kliencie osobom trzecim pod warunkiem, że klient wydał takie zlecenie, a informacje przekazane są za jego zgodą. Firma informuje także klientów, że nigdy nie sprzeda, nie przekaże informacji o zarobkach lub osobistych informacji o kliencie w żadnych okolicznościach.

7. PRZEPISOWE UJAWNIANIE INFORMACJI

7.1. W ograniczonych okolicznościach Spółka może ujawnić osobom trzecim prywatne dane Klienta w zgodzie z obowiązującym prawem. Spółka może udostępnić prywatne informacje w celu współpracy z organami regulacyjnymi oraz organami ścigania w ramach przestrzegania nakazów lub innych wniosków urzędowych, co jest niezbędne w celu ochrony praw lub własności Spółki.

7.2. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, Spółka nie użyje prywatnych danych Klienta w jakimkolwiek innym celu, o ile Spółka nie udzieli informacji w jaki sposób informacje zostaną wykorzystane w chwili ujawnienia ich przez Klienta lub w przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę.

Spółka ma prawo do używania prywatnych danych Klienta w innych przypadkach niż te opisane w niniejszej Polityce Prywatności, jeśli to wyraźnie określone w momencie ujawniania informacji lub gdy Klient udziela Spółce wyraźnej zgody.

8. ODMOWA

8.1. Klient może odmówić udzielenia prywatnych informacji wymaganych przez Spółkę. Jednakowoż, odmówienie udzielenia informacji może prowadzić do niemożności utworzenia lub utrzymania konta Klienta lub niemożności zapewnienia Klientowi niektórych usług.

Podczas gdy Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewniane Klientów usługi opierały się na dokładnych, kompletnych i aktualnych informacjach o Klientach, Klient może znacznie pomóc w owym zakresie poprzez niezwłoczne zawiadomienie Spółki o jakichkolwiek zmianach w prywatnych danych.

8.2. Jeśli Klient nie życzy sobie, aby jego prywatne dane zostały ujawnione osobom trzecim w taki sposób, w jaki zostało to określone w niniejszej Polityce Prywatności, powinien skontaktować się ze Spółką za pomocą określonej formy kontaktu.

9. POPRAWKI

9.1. Spółka zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek na niniejszą Politykę Prywatności. W szczególności dotyczyć może to przypadków, które nie zostały opisane – pośrednio lub bezpośrednio – w aktualnym wydaniu Polityki Prywatności lub w przypadku zmian prawnych, które wymagają naniesienia poprawek lub dopisków.

9.2. Procedura poprawkowa:

9.2.1 W przypadku pojawienia się zmian lub dodatków, Spółka poinformuje Klientów o takowym zajściu poprzez umieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Spółki oraz wysyłając odpowiednią wiadomość poprzez wewnętrzny system mailowy.

9.2.2 Zamieszczenie informacji na stronie Spółki oraz nadesłanie wiadomości za pośrednictwem wewnętrznego systemu mailowego jest uznawane za odpowiednią Politykę Prywatności Klienta w kwestii poprawek, niezależnie od tego czy Klient przeczyta i uzna nadesłaną informację na temat poprawki, czy ją zignoruje.

9.2.3 Dokument, na który zostały naniesione poprawki, staje się aktualny po 5 (pięciu) pełnych dniach astronomicznych (120 godzin) od momentu publikacji informacji na stronie Spółki. Przed upływem tego czasu zawiadomienie ma jedynie charakter informacyjny.

9.2.4 Poprawiony dokument odnosi się do wszelkich zarejestrowanych kont natychmiast po jego publikacji (niezależnie of innych kont zarejestrowanych wcześniej, które właściciel może posiadać). Poprawiony dokument odnosi się do kont handlowych, które były zarejestrowane przed datą wejścia dokumentu w życie.

9.2.5 W przypadku wejścia w życie zmian prawnych wymagających naniesienia odpowiednich poprawek i/lub dopisków do niniejszej Polityki Prywatności, zmiana prawna w trybie natychmiastowym zostaje naniesiona po wejściu w życie odpowiedniego aktu prawnego, niezależnie od tego czy naniesiono poprawki, czy też nie. Przepisy niniejszej Polityki Prywatności pozostające w niezgodzie z wprowadzonym przepisem prawnym wygasa po wejściu w życie odpowiednich poprawek wprowadzonych do dokumentu.

10. ZGODA KLIENTA

10.1. Jako Klient Spółki korzystający z jej usług (włączając w to brokera oraz usługi informacyjne), użytkujący jej oprogramowania i/lub sprzętu komputerowego zezwalającego na prowadzenie działalności zawodowej na rynkach finansowych, zgadzam się z Polityką Prywatności opisaną w niniejszej Polityce Prywatności.

10.2. Zgadzam się na wszystkie warunki (paragrafy, klauzule) publicznych dokumentów Spółki dotyczących korzystania z usług Spółki oraz w trybie natychmiastowym zaprzestanę korzystać z usług Spółki w przypadku braku porozumienia.

11. Dane kontaktowe

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w przypadku pytań lub komentarzy dotyczących naszej Polityki Prywatności, skorzystaj z poniższych informacji:

Inspektor ochrony danych

Liteforex (Europe) Limited
124 Gladstonos street, “The Hawk” building, 4th floor,
3032 Limassol,
Cyprus

Tel.: +35725750555

Fax: +35725722377

E-mail: support@liteforex.eu