Najczęściej używane terminy i pojęcia rynku Forex niezbędne, aby odnosić sukcesy

Nasz słowniczek jest doskonałym narzędziem, które pomoże ci zyskać pewność siebie. Znajdziesz w nim definicje wszystkich głównych pojęć handlowych. Słowniczek opracowany jest w porządku alfabetycznym od A do Z.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

A

Appreciation

wzrost kosztu jednej waluty w stosunku do innej waluty, która ma zmienny kurs.

Arbitrage

rodzaj handlu, który eliminuje ryzyko, przy którym przy jednym narzędziu handlowym jednocześnie odbywają się przeciwległe transakcje.

Ask

cena, po której traderowi jest proponowane kupno waluty.

Aussie

"aussie" lub "australijczyk", oznaczenie dolara australijskiego w języku dilerów.

B

Bank of Canada

Bank Centralny Kanady

Bank of England

Bank Centralny Wielkiej Brytanii

Bank of Japan

Centralny Bank Japonii

Balance

wspólny wynik wszystkich zakończonych operacji finansowych na koncie handlowym.

Balance of Trade (BoT)

różnica pomiędzy obrotem eksportu i importu towarów w określonym okresem w kraju.

Bar Chart

instrument analizy technicznej, grafik, na którym cena oznacza się przy pomocy bar.

Base Currency

waluta, ulokowana na pierwszym miejscu w notowaniu walut, bazowa waluta.

Bear

taktyka handlowa, która jest obliczona na zniżenie wartości waluty, "niedźwiedź".

Bear Market

rynek, który zakłada zniżenie kursów walut, rynek "niedźwiedzi".

Beige Book

zbiór wyników Systemu Rezerwy Federalnej, który mieści przegląd dynamiki gospodarczej USA.

Benchmark interest rate

minimalna stopa procentowa, na którą liczą inwestorzy przy kupnie papierów wartościowych.

Bid

cena, po której traderowi jest proponowana sprzedaż waluty.

Bidder

kupujący.

Big Figure

oznaczenie ruchów pary walutowej na 100 punktów w języku dilerów, "duża figura".

Borrowing

pożyczanie środków w walucie obcej pod procent na określony okres czasu na rynku finanowym.

Break

szybkie zniżenie ceny.

Breakout

przebicie się ceny poniżej poziomu wsparcia lub wyżej poziomu oporności, przebicie linii trendu.

Broker

agent, który dokonuje zamówień inwestora na przeprowadzenie transakcji kupna-sprzedaży walut.

Brokerage Company

firma brokerska, która ma na celu połączenie kupującego i sprzedawcy waluty obcej.

Bull

trader, taktyka handlowa którego jest obliczona na wzrost wartości waluty, "byk".

Bull Market

rynek, zakładający wzrost kursu walut, "byczy" rynek.

Bundesbank

Centralny Bank Niemiec.

Buy

operacja kupna waluty.

C

Cable

potoczna nazwa funta angielskiego, "cable", "kabel".

Cancel

rozkaz tradera do brokera o wycofaniu zleceń Stop-Loss i Take-Profit.

Cancel-Replace

rozkaz tradera do brokera o wycofaniu wcześniej danego polecenia i jednoczesna zamiana go innym poleceniem.

Candlestick chart

narzędzie analizy technicznej, wykres, na którym cena oznacza się przy pomocy "japońskich świec".

Capacity Utilization

indykator ekonomiczny, wskaźnik obciążenia mocy produkcyjnych.

Car Sales

gospodarczy wskaźnik ilości sprzedanych samochodów, miernik popytu konsumentów.

Cash Flow

przepływ pieniężny kapitału w wyniku działalności handlowej w określonym okresie.

Cash Market

rynek, na którym transakcje są przeprowadzane po cenach, określonych z ich opłaty gotówką.

Central Bank

Bank Centralny, urząd finansowy regulujący politykę pieniężną kraju.

Change

różnica pomiędzy aktualną ceną narzędzia handlowego i jego ceną zamknięcia poprzedniego dnia handlowego.

Chain Store Sales

wskaźnik gospodarczy, który charakteryzuje dynamikę sprzedaży hurtowych.

Channel

granice na wykresie narzędzia handlowego, w których odbywa się ruch cen.

Chart

wykres cenowy, odzwierciedlający zmianę ceny w czasie.

Chartist

"chartist", trader, który wykorzystuje wykresy i wskaźniki analizy technicznej jako narzędzia dla prognozowania ruchu cen rynkowych.

Clearing

proces uregulowania handlu

Close Order

procedura zamknięcia zlecenia.

Collateral

Depozyt zabezpieczający tradera

Confirmation

sytuacja na wykresie cenowym analizy technicznej, przy której jeden lub kilka wskaźników potwierdzają wskazania innego wskaźnika.

Correction

korekta, znaczący odstęp ceny od wcześniej osiągniętego poziomu.

Convertible Currency

waluta narodowa, która może być swobodnie wymieniana (konwertowana) na inne waluty bez specjalnego zezwolenia banku centralnego.

Counter Currency

notowana waluta, stojąca na drugim miejscu w zapisie notowania walutowego.

Cross Rate

kurs krzyżowy, notowanie walutowe nie obejmujące dolara USA.

Currency Conversion

wymiana jednej waluty na drugą na rynku finansowym. konwersja

Currency Convertibility

wymienialność waluty, możliwość swobodnej wymiany na inną walutę.

Currency Option

kontrakt, dający prawo traderowi kupić lub sprzedać jakąkolwiek walutę za inną po określonym kursie i w określonym czasie.

Currency Pair

literowe oznaczenie dwóch walut, z których składa się notowanie na rynku finansowym.

Currency Rate

cenowy kurs jednej waluty przeciwko innej walucie.

Currency Symbols

literowy symbole oznaczenia waluty.

Currency Trading

handlowe transakcje kupna-sprzedaży jednej waluty za inną według określonych reguł.

Cycle

powtórzenie określonej konfiguracji ruchu cenowego przez okresy czasu.

D

Day Order

polecenie tradera na kupno lub sprzedaż, które trwa do końca dnia handlowego i automatycznie się anuluje przy niewykonaniu w dniu nadejścia.

Day Trader

trader, handlujący na rynku pośrodku jednej sesji dniowej.

Day Trading

otwarcie i zamknięcie jednej i tej samej pozycji w ciągu jednego dnia handlowego.

Dealer

uczestnik rynku, który zajmuje się kupnem i sprzedażą waluty na własny koszt.

Dealing

handel walutą bezgotówkową.

Dealing center

firma, dające dostęp na rynek finansowy przez formowanie zamówień od klientów na otwarcie pozycji walutowych.

Deposit

ilość pieniędzy, wniesionych przez tradera na konto dla zabezpieczenia pokrycia dalszych transakcji.

Divergence

dywergencja, sytuacja w analizie technicznej, przy której wykresy wskaźników pokazują rozbieżność z wykresem cenowym.

Direct Quote

ilość waluty obcej, która jest potrzebna dla kupna jednostki waluty narodowej, proste notowanie.

Downtick

cenowy ruch waluty w dól.

Downtrend

tendencja rynku w stronę zniżenia ceny waluty.

Double Top

figura analizy technicznej, która odzwierciedla sytuację, kiedy kurs dwa razy podnosi się do określonego poziomu, a potem znowu się obniża; "podwójny szczyt".

Double Bottom

figura analizy technicznej, która odzwierciedla sytuację, kiedy kurs dwa razy opuszcza się do określonego poziomu, a potem znowu rośnie; "podwójne dno".

E

European Central Bank

Europejski Bank Centralny, ECB.

Economic Indicator

wskaźnik analizy fundamentalnej, który pokazuje ogólne tendencje w gospodarce

Efficient Market Theory

teoria rynkowa, zgodnie z którą ceny na rynku odzwierciedlają wszystkie czynniki, oddziaływujące na zmianę notowań.

Elliot Wave Theory

teoria Elliotta, zgodnie z którą ruch cen dokonuje się falami (5 fal w górę, 3 fale w dół)

Employment Situation

wskaźnik gospodarczy rynku pracy

EU

Unia Europejska.

EURO

wspólna waluta unii Europejskiej.

European Central Bank (ECB)

Europejski Bank Centralny.

Exchange rate

kurs kupna-sprzedaży jednej waluty za drugą.

Existing and New Home Sales

makroekonomiczny wskaźnik danych o sprzedaży nieruchomości na mieszkaniowym rynku wtórnym.

F

Factory Orders

zamówienia przemysłowe (zamówienia na towary trwałego i nietrwałego użytku).

Federal Reserve Bank

Centralny bank Zjednoczonych Stanów Ameryki, Bank Rezerw Federalnych.

Fed, FRS (Federal Reserve System)

System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

Figure

figura, w języku dilerskim oznaczenie bazowej liczby znaczenia kursowego lub zmiana kursu o 100 punktów

Flag

"flaga", figura na wykresie analizy technicznej, pokazująca sytuację, kiedy dokonuje się dużego zwiększenia ceny waluty, potem zmiana jej kursu w wąskim zakresie przez określony czas i, zatem, jej znaczący spadek.

Flat

"płaszczyzna", kurs, który zmienia się w określonym zakresie: nie rośnie, nie spada.

Float Profit/Loss

kwota zysku lub straty po bieżącym pozycjom otwartym, która nie jest utrwalona i podlega zmianom.

Floor Broker

broker bezpośrednio uczestniczący w handlu na sali giełdy.

Forecast

ocena przyszłej tendencji zmiany kursu, biorąc pod uwagę historyczne dane analizy technicznej i bieżących wskaźników makroekonomicznych, "prognoza".

Foreign Exchange

transakcje konwersyjne wymiany walut obcych.

FOREX

rynek finansowy, na którym kupujący i sprzedający prowadzą transakcje kupna-sprzedaży waluty.

Foreign Currency

waluta obca.

Forward Market

"forwardowy" rynek walutowy, na którym transakcje walutowe odbywają się według cen ustanowionych dzisiaj, ale w okresie wskazanym w kontrakcie.

Free Margin

środki na depozycie tradera, które nie uczestniczą w zastawieniu na pozycjach otwartych.

Fundamental Analysis

analiza fundamentalna, metoda prognozowania zmiany ceny, zbudowana na analizie bieżącej sytuacji gospodarczej.

G

G7

najbardziej rozwinięte kraje, wśród których USA, Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Kanada, które periodycznie spotykają się na szczytach dla rozwiązywania spraw rozwoju gospodarki światowej, "Wielka Siódemka"

Gap

rozerwanie na wykresie cenowym w analizie technicznej, przyczyną którego jest niezgodność ceny otwarcia jednego dnia z ceną zamknięcia poprzedniego dnia handlowego.

Greenback

"zielone plecki", potoczna nazwa w języku dilerów dolara USA.

Gross Domestic Product (GDP)

wspólna wartość towarów i usług, wyprodukowanych w określonym okresie w danym kraju; produkt krajowy brutto (PKB).

Gross National Product (GNP)

produkt krajowy brutto plus dochód otrzymany z inwestycji lub prac, wykonanych za granicą; produkt narodowy brutto (PNB).

H

Hedging

strategia, której się używa dla obniżenia ryzyka inwestycyjnego przy zawieraniu szybkich transakcji kupna-sprzedaży obcej waluty, "hedgingowanie".

Hedgeable

właściwość transakcji, przy której ryzyka, związane ze zmianą kursu walut, można zabezpieczyć hedgingowaniem; "hedgeability".

Hedge Funds

fundusz hedgingowy, fundusze amerykańskie, które używają narzędzi hedgingowania.

High/Low

odpowiedniu, najwyższy i najniższy kurs waluty w ciągu bieżącego dnia handlowego.

Housing Starts and Permits

makroekonomiczny wskaźnik początku budownictwa mieszkalnego i pozwolenia na budowę.

I

IFO

Wskaźniki charakteryzujące nastroje w gospodarce niemieckiej, które oblicza Instytut badań gospodarczych Niemiec.

Import/Export Prices

dane o dynamice cen na amerykański import/eksport.

Indicator Only

notowanie, które mają charakter informacyjny i nie są wykorzystywane przy otwarciu pozycji walutowej.

Indirect Quote

wartość jednostki waluty narodowej, wyrażona w jednostkach obcej waluty, zwrotne notowanie.

Indicator

dane dla otrzymania informacji o ogólnym stanie gospodarki lub rynków finansowych.

Industrial Production

wskaźnik ekonomiczny, indykator produkcji przemysłowej, który pokazuje ogólną produkcję zakładów krajowych.

Initial Margin

wielkość początkowego depozytu, który trzeba wnieść jako gwarancję dla dokonanie przyszłych transakcji.

Interbank Rates

notowanie walut, które wielkie banki międzynarodowe ogłaszają dla innych wielkich banków międzynarodowych.

Interest

procent, opłata za używanie wziętych na kredyt pieniędzy.

Interest Rate

stopa procentowa.

Intraday

tradingu walutowy w trakcie jednego dnia handlowego.

Instant Execution

technologia natychmiastowego dokonania transakcji, przy której notowania przedstawianie są w czasie rzeczywistym.

Inflation

zwiększenie ogólnego poziomu cen.

Investor

posiadacz zasobów finansowych, z którymi, przy jego zgodzie, odbywają się transakcje na rynku walutowym.

J

Jobless Claims

ekonomiczny wskaźnik danych o ilości zarejestrowanych bezrobotnych.

K

Kiwi

potoczna nazwa w języku dilerów dolara nowozelandzkiego.

L

Last

średnie znaczenie pomiędzy ostatnimi znaczeniami cen bid i ask; cena ostatniej transakcji.

Leading Indicators

indeks wiodących wskaźników makroekonomicznych.

Leverage

stosunek pomiędzy własnymi i pożyczonymi pieniędzmi dla dokonania transakcji walutowych.

Limit order

polecenie tradera na otwarcie krótkiej lub długie pozycji przy osiągnięciu przez cenę określonego poziomu

Liquidation

zamknięcie przez tradera otwartej pozycji walutowej.

Liquid Currency

waluta, która może bez ograniczeń zostać kupiona lub sprzedana na światowym rynku finansowym.

Liquidity

płynność, możliwość łatwo sprzedać lub kupić papiery wartościowe lub walutę.

Long Position

długa pozycja, kupno waluty, otwarta buy-pozycja.

Loss

zmniejszenie depozytu w wyniku strat.

Lot

najmniejsza nie dzieląca się wielkość transakcji kupna-sprzedaży na rynku walutowym.

M

Maintenance Margin

minimalna kwota na depozycie tradera, niezbędna dla podtrzymania jego otwartych pozycji.

Margin

"margin", depozyt zabezpieczający, który zabezpiecza pokrycie możliwych strat w handlu i wykorzystuje się jako kaucja.

Margin Call

wezwanie dla tradera do uzupełnienia środków na depozycie zabezpieczającym.

Margin Level

wskaźnik, charakteryzujący stan konta handlowego tradera.

Margin trading

handel walutą pod kaucję zabezpieczającą.

Market Maker

wielki bank lub firma finansowa, która ma znaczną część swoich transakcji na rynku i wpływająca na bieżący poziom kursu walutowego; "market-maker".

Market Maker Spread

różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży waluty, ustanowiona przez "market-makera".

Market order

nie ograniczone czasem i ceną polecenia, które może natychmiast dokonane po najlepszej bieżącej cenie.

Market Place

rynek w sensie fizycznym, miejsce handlu.

Market Price

ostatnia cena rynkowa, po której była przeprowadzona transakcja.

Market Users

banki średniej wielkości lub firmy finansowe, które używają ustanowionych przez market-makerów bieżących notowań dla przeprowadzenia transakcji walutowych.

Minimum Equity

minimalna kwota, która znajduje się na koncie klienta.

Momentum

charakterystyka zmiany kursowej, prędkość zmiany ceny waluty.

N

Net Factory Orders

wskaźnik makroekonomiczny, który pokazuje zwiększenie liczby zamówień przemysłowych.

Net Position

łączna kwota waluty wszystkich otwartych pozycji tradera.

Nonfarm payrolls

liczba pracowników (poza sektorem rolniczym), która określa się po listach płac.

O

Offer

lub ask, cena, która proponuje się kupującemu dla dokonania zakupu.

Old Lady

potocznie w języku dilerów określenie Centralnego Banku Wielkiej Brytanii (BOE).

Open order

polecenie na otwarcie pozycji, które zostanie wykonane przy osiągnięciu określonej ceny waluty.

Open Position

otwarta pozycja, wynik której nie został utrwalony.

Order

polecenie tradera firmy brokerskiej dokonania transakcji kupna-sprzedaży waluty po określonej cenie.

Oscillator

oscylator, narzędzie technicznej analizy rynku, przepowiadający dalszy kurs waluty.

Output Index

indeks wielkości produkcji.

Overbought

sytuacja na rynku, która pojawia się po szybkim i znacznym zwiększeniu wartości waluty.

Oversold

sytuacja na rynku, która pojawia się po szybkim i znacznym obniżeniu wartości waluty.

P

Personal Income

Dane gospodarcze pokazujące zmiany w dochodach osobistych mieszkańców kraju.

Personal Spending

dane gospodarcze o zmianie wydatków mieszkańców kraju.

Pips/Points

minimalna zmiana ceny waluty.

Position

liczba "długich" i "krótkich" otwartych pozycji tradera.

Pound

potoczna nazwa funta angielskiego w języku dilerów.

PPI

indeks cen producentów (ProducerPriceIndex).

Premium

określa rozmiar, na które przyszłe ceny będą przewyższać ceny po transakcjam spot.

Price Quotations

notowania wartości jednych walut w stosunku do innych walut.

Profit

zysk kapitału w wyniku przeprowadzenia transakcji handlowych.

Program Trading

komputerowy system handlu, przy którym sygnały na kupno-sprzedaż waluty są generowane przez specjalnie opracowany program.

Q

Quotation

koszt jednej waluty wyrażony w jednostkach innej waluty.

R

Range

zakres rozrzutu cen.

Resistance Level

określony poziomy lub nachylony cenowy poziom na wykresie, górna granica wahań cenowych.

Retail Price Index (RPI)

indeks, wskaźnik zmiany cen detalicznych w Wielkiej Brytanii.

Retail Sales

indeks, wskaźnik wielkości sprzedaż detalicznych.

Retracement

korekcja trendu, odrzut trendu na niektórą wielkość w przeciwległym kierunku, po którym dokonuje się wznowienie ruchu pierwotnego.

Roll-over

sposób przemieszczania orderów Stop-Loss na bardziej dogodne poziomy.

RSI (Relative Strength Index)

wskaźnik techniczny, indeks siły względnej, określający zony prze-kupności i prze-sprzedaży (RelativeStrengthIndex).

S

Scalping

szybka strategia otrzymania zysku na nieznaczących zmianach wartości waluty.

Sell

transakcja sprzedaży waluty.

Short

pozycja otwarta dla sprzedaży.

Short position

"krótka" pozycja, otwarta transakcją sprzedaży waluty z zamiarem kupić ją w przyszłości po bardziej niskiej cenie.

Spike

znaczna różnica następnego notowania waluty od jej poprzedniego znaczenia.

Spot

dokonywana natychmiast transakcja, rozliczenia której dokonuje się w ciągu dwóch dni od momentu jej zawarcia.

Spread

różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży waluty, wyrażona w punktach.

Square

wynik dokonania traderem transakcji, przy których rozmiar zysku jest równy rozmiaru strat.

Sterling

potoczne znaczenie w języku dilerów funta brytyjskiego.

Stop Order

polecenie na kupno lub sprzedaż waluty po osiągnięciuwskazanego cenowego poziomu.

Stop Limit

Odroczone ordery – wykonanie odroczonych orderów odkłada się przez dilera do momentu, kiedy cena na rynku osiągnie wskazanego w orderze poziomu.

Stop Loss

polecenie na zamknięcie pozycji dla ograniczenia strat.

Support Level

określony poziomy lub pochylony poziom cenowy na wykresie, dolna granica wahań cenowych.

Swap

środki, które są przytrzymywane lub dodawane na konto tradera za przenoszenie pozycji na następny dzień.

Swap points

wcześniej obliczone punkty po przeniesieniu otwartej pozycji za następny dzień po transakcji swapowania.

Swissy

potocznie w języku dilerskim oznaczenie franka szwajcarskiego.

T

Take-profit

polecenie na kupno lub sprzedaż waluty dla otwarcia pozycji po wskazanej cenie dla otrzymania zysku.

Technical Analysis

sposób prognozowania przyszłego kierunku zmian kursowych przy pomocy badania wykresów cenowych.

Tick

minimalna jednorazowa zmiana ceny narzędzia handlowego na rynkach finansowych; tik.

Tick chart

wykres cenowy, nakreślony przy pomocy znaczeń tików.

Thin Market

rynek z niską płynnością.

Today’s High

najwyższa cena transakcji za dzień.

Today’s Low

najniższa cena transakcji za dzień.

Trader

osoba, która kupuje i sprzedaje walutę na swoim koncie osobistym.

Trade Balance

saldo handlowe, obliczenie eksportu i importu towarów w określonym okresie.

Trading

handel papierami wartościowymi lub walutą.

Trading platform

ogół środków programowych i technicznych, które zapewniają dokonanie transakcji handlowych na rynku.

Trailing-stop

order dla zmniejszenia strat.

Transaction

transakcja otwarcia i zamknięcia pozycji walutowej.

Transaction Cost

opłata kupna lub sprzedaży narzędzia finansowego.

Transaction Date

data przeprowadzenia transakcji walutowej.

Trend

termin analizy technicznej, oznaczający ogólny kierunek zmiany kursu.

Trend Line

proste linie na wykresie cenowym, przeprowadzone przez minimalne znaczenia (przy tendencji wzrostowej) i przez maksymalne znaczenia (przy tendencji zniżkowej).

U

Unemployment

wskaźnik makroekonomiczny, określający poziom bezrobocia (w procentach od ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym).

Uptick

nowe notowanie wyżej niż poprzednie.

Uptrend

wzrostowa tendencja cenowa "bycza" tendencja.

V

Value Date

data dokonania warunków transakcji, data walutowania.

Volatility

prędkość, z którą zmienia się cena.

Volume

poziom aktywności handlu na walucie.

Volumes chart

wykres słupkowy, obrazujący wielkość dokonywanych transakcji.

W

Wage

wskaźnik makroekonomiczny danych o wynagrodzeniach pracowniczych.

Wholesale Prices

wskaźnik makroekonomiczny zmian cen hurtowych.

Wholesale Trade

wskaźnik makroekonomiczny zmian sprzedaży hurtowych.

X

Y

Yard

oznaczenie miliarda dolarów USA w języku dilerskim.

Yours

oznaczenie "sprzedano".

Z

ZEW

Centrum europejskich badań gospodarczych – niekomercyjny instytut badawczy, założony w 1990 roku, znajduje się w Hamburgu.

Obserwuj nas na portalach społecznościowych!
Czat na żywo
Pozostaw komentarz