Spróbuj i przekonaj się, że - Forex to nic trudnego

Forex jest międzynarodowym rynkiem wymiany walut pozwalającym zarabiać na rożnicy cen, lecz nie musi odpowiadać wszystkim inwestorom. Zapoznaj się z podstawowymi zasadami rynku i poćwicz na koncie demo.

Zmiana kursów walut na Forexie odbywa się nieustannie, a kwotowania zmieniają się co sekundę, co daje traderom możliwość zarabiania dużych kwot w krótkim czasie.

Strategie handlowe

Strategie handlowe Forexu tworzą bezpłatną bibliotekę systemów handlowych utworzonych przez doświadczonych traderów. Nowe, przynoszące zysk strategie handlowe Forexu, wciąż są do biblioteki dodawane, materiały wybieramy starannie oraz dodajemy tylko najlepsze i sprawdzone strategie dotyczące handlu walutami.

Lekcje dotyczące Forexu

Jak zarobić na giełdzie? Postaw pierwsze kroki w świecie Forexu!

Wskaźniki handlowe

Wskaźniki Forexu to ważne narzędzie analityczne w pracy tradera, niezbędne do przewidywania zmian ceny. Doświadczeni traderzy korzystają z dużej liczby wskaźników, aby uzyskać dokładniejsze informacje pozwalające wejść na rynek. Wskaźnik techniczny Forexu pozwala przygotować odpowiednią prognozę dotyczącą walut lub innych instrumentów handlowych, w określonym przedziale czasowym.

Słowniczek

Najczęściej używane terminy i pojęcia rynku Forex niezbędne, aby odnosić sukcesy

Nasz słowniczek jest doskonałym narzędziem, które pomoże ci zyskać pewność siebie. Znajdziesz w nim definicje wszystkich głównych pojęć handlowych. Słowniczek opracowany jest w porządku alfabetycznym od A do Z.

Appreciation - wzrost kosztu jednej waluty w stosunku do innej waluty, która ma zmienny kurs.
Arbitrage - rodzaj handlu, który eliminuje ryzyko, przy którym przy jednym narzędziu handlowym jednocześnie odbywają się przeciwległe transakcje.
Ask - cena, po której traderowi jest proponowane kupno waluty.
Aussie - "aussie" lub "australijczyk", oznaczenie dolara australijskiego w języku dilerów.
Bank of Canada - Bank Centralny Kanady
Bank of England - Bank Centralny Wielkiej Brytanii
Bank of Japan - Centralny Bank Japonii
Balance - wspólny wynik wszystkich zakończonych operacji finansowych na koncie handlowym.
Balance of Trade (BoT) - różnica pomiędzy obrotem eksportu i importu towarów w określonym okresem w kraju.
Bar Chart - instrument analizy technicznej, grafik, na którym cena oznacza się przy pomocy bar.
Base Currency - waluta, ulokowana na pierwszym miejscu w notowaniu walut, bazowa waluta.
Bear - taktyka handlowa, która jest obliczona na zniżenie wartości waluty, "niedźwiedź".
Bear Market - rynek, który zakłada zniżenie kursów walut, rynek "niedźwiedzi".
Beige Book - zbiór wyników Systemu Rezerwy Federalnej, który mieści przegląd dynamiki gospodarczej USA.
Benchmark interest rate - minimalna stopa procentowa, na którą liczą inwestorzy przy kupnie papierów wartościowych.
Bid - cena, po której traderowi jest proponowana sprzedaż waluty.
Bidder - kupujący.
Big Figure - oznaczenie ruchów pary walutowej na 100 punktów w języku dilerów, "duża figura".
Borrowing - pożyczanie środków w walucie obcej pod procent na określony okres czasu na rynku finanowym.
Break - szybkie zniżenie ceny.
Breakout - przebicie się ceny poniżej poziomu wsparcia lub wyżej poziomu oporności, przebicie linii trendu.
Broker - agent, który dokonuje zamówień inwestora na przeprowadzenie transakcji kupna-sprzedaży walut.
Brokerage Company - firma brokerska, która ma na celu połączenie kupującego i sprzedawcy waluty obcej.
Bull - trader, taktyka handlowa którego jest obliczona na wzrost wartości waluty, "byk".
Bull Market - rynek, zakładający wzrost kursu walut, "byczy" rynek.
Bundesbank - Centralny Bank Niemiec.
Buy - operacja kupna waluty.
Cable - potoczna nazwa funta angielskiego, "cable", "kabel".
Cancel - rozkaz tradera do brokera o wycofaniu zleceń Stop-Loss i Take-Profit.
Cancel-Replace - rozkaz tradera do brokera o wycofaniu wcześniej danego polecenia i jednoczesna zamiana go innym poleceniem.
Candlestick chart - narzędzie analizy technicznej, wykres, na którym cena oznacza się przy pomocy "japońskich świec".
Capacity Utilization - indykator ekonomiczny, wskaźnik obciążenia mocy produkcyjnych.
Car Sales - gospodarczy wskaźnik ilości sprzedanych samochodów, miernik popytu konsumentów.
Cash Flow - przepływ pieniężny kapitału w wyniku działalności handlowej w określonym okresie.
Cash Market - rynek, na którym transakcje są przeprowadzane po cenach, określonych z ich opłaty gotówką.
Central Bank - Bank Centralny, urząd finansowy regulujący politykę pieniężną kraju.
Change - różnica pomiędzy aktualną ceną narzędzia handlowego i jego ceną zamknięcia poprzedniego dnia handlowego.
Chain Store Sales - wskaźnik gospodarczy, który charakteryzuje dynamikę sprzedaży hurtowych.
Channel - granice na wykresie narzędzia handlowego, w których odbywa się ruch cen.
Chart - wykres cenowy, odzwierciedlający zmianę ceny w czasie.
Chartist - "chartist", trader, który wykorzystuje wykresy i wskaźniki analizy technicznej jako narzędzia dla prognozowania ruchu cen rynkowych.
Clearing - proces uregulowania handlu
Close Order - procedura zamknięcia zlecenia.
Collateral - Depozyt zabezpieczający tradera
Confirmation - sytuacja na wykresie cenowym analizy technicznej, przy której jeden lub kilka wskaźników potwierdzają wskazania innego wskaźnika.
Correction - korekta, znaczący odstęp ceny od wcześniej osiągniętego poziomu.
Convertible Currency - waluta narodowa, która może być swobodnie wymieniana (konwertowana) na inne waluty bez specjalnego zezwolenia banku centralnego.
Counter Currency - notowana waluta, stojąca na drugim miejscu w zapisie notowania walutowego.
Cross Rate - kurs krzyżowy, notowanie walutowe nie obejmujące dolara USA.
Currency Conversion - wymiana jednej waluty na drugą na rynku finansowym. konwersja
Currency Convertibility - wymienialność waluty, możliwość swobodnej wymiany na inną walutę.
Currency Option - kontrakt, dający prawo traderowi kupić lub sprzedać jakąkolwiek walutę za inną po określonym kursie i w określonym czasie.
Currency Pair - literowe oznaczenie dwóch walut, z których składa się notowanie na rynku finansowym.
Currency Rate - cenowy kurs jednej waluty przeciwko innej walucie.
Currency Symbols - literowy symbole oznaczenia waluty.
Currency Trading - handlowe transakcje kupna-sprzedaży jednej waluty za inną według określonych reguł.
Cycle - powtórzenie określonej konfiguracji ruchu cenowego przez okresy czasu.
Day Order - polecenie tradera na kupno lub sprzedaż, które trwa do końca dnia handlowego i automatycznie się anuluje przy niewykonaniu w dniu nadejścia.
Day Trader - trader, handlujący na rynku pośrodku jednej sesji dniowej.
Day Trading - otwarcie i zamknięcie jednej i tej samej pozycji w ciągu jednego dnia handlowego.
Dealer - uczestnik rynku, który zajmuje się kupnem i sprzedażą waluty na własny koszt.
Dealing - handel walutą bezgotówkową.
Dealing center - firma, dające dostęp na rynek finansowy przez formowanie zamówień od klientów na otwarcie pozycji walutowych.
Deposit - ilość pieniędzy, wniesionych przez tradera na konto dla zabezpieczenia pokrycia dalszych transakcji.
Divergence - dywergencja, sytuacja w analizie technicznej, przy której wykresy wskaźników pokazują rozbieżność z wykresem cenowym.
Direct Quote - ilość waluty obcej, która jest potrzebna dla kupna jednostki waluty narodowej, proste notowanie.
Downtick - cenowy ruch waluty w dól.
Downtrend - tendencja rynku w stronę zniżenia ceny waluty.
Double Top - figura analizy technicznej, która odzwierciedla sytuację, kiedy kurs dwa razy podnosi się do określonego poziomu, a potem znowu się obniża; "podwójny szczyt".
Double Bottom - figura analizy technicznej, która odzwierciedla sytuację, kiedy kurs dwa razy opuszcza się do określonego poziomu, a potem znowu rośnie; "podwójne dno".
European Central Bank - Europejski Bank Centralny, ECB.
Economic Indicator - wskaźnik analizy fundamentalnej, który pokazuje ogólne tendencje w gospodarce
Efficient Market Theory - teoria rynkowa, zgodnie z którą ceny na rynku odzwierciedlają wszystkie czynniki, oddziaływujące na zmianę notowań.
Elliot Wave Theory - teoria Elliotta, zgodnie z którą ruch cen dokonuje się falami (5 fal w górę, 3 fale w dół)
Employment Situation - wskaźnik gospodarczy rynku pracy
EU - Unia Europejska.
EURO - wspólna waluta unii Europejskiej.
European Central Bank (ECB) - Europejski Bank Centralny.
Exchange rate - kurs kupna-sprzedaży jednej waluty za drugą.
Existing and New Home Sales - makroekonomiczny wskaźnik danych o sprzedaży nieruchomości na mieszkaniowym rynku wtórnym.
Factory Orders - zamówienia przemysłowe (zamówienia na towary trwałego i nietrwałego użytku).
Federal Reserve Bank - Centralny bank Zjednoczonych Stanów Ameryki, Bank Rezerw Federalnych.
Fed, FRS (Federal Reserve System) - System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych
Figure - figura, w języku dilerskim oznaczenie bazowej liczby znaczenia kursowego lub zmiana kursu o 100 punktów
Flag - "flaga", figura na wykresie analizy technicznej, pokazująca sytuację, kiedy dokonuje się dużego zwiększenia ceny waluty, potem zmiana jej kursu w wąskim zakresie przez określony czas i, zatem, jej znaczący spadek.
Flat - "płaszczyzna", kurs, który zmienia się w określonym zakresie: nie rośnie, nie spada.
Float Profit/Loss - kwota zysku lub straty po bieżącym pozycjom otwartym, która nie jest utrwalona i podlega zmianom.
Floor Broker - broker bezpośrednio uczestniczący w handlu na sali giełdy.
Forecast - ocena przyszłej tendencji zmiany kursu, biorąc pod uwagę historyczne dane analizy technicznej i bieżących wskaźników makroekonomicznych, "prognoza".
Foreign Exchange - transakcje konwersyjne wymiany walut obcych.
FOREX - rynek finansowy, na którym kupujący i sprzedający prowadzą transakcje kupna-sprzedaży waluty.
Foreign Currency - waluta obca.
Forward Market - "forwardowy" rynek walutowy, na którym transakcje walutowe odbywają się według cen ustanowionych dzisiaj, ale w okresie wskazanym w kontrakcie.
Free Margin - środki na depozycie tradera, które nie uczestniczą w zastawieniu na pozycjach otwartych.
Fundamental Analysis - analiza fundamentalna, metoda prognozowania zmiany ceny, zbudowana na analizie bieżącej sytuacji gospodarczej.
G7 - najbardziej rozwinięte kraje, wśród których USA, Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Kanada, które periodycznie spotykają się na szczytach dla rozwiązywania spraw rozwoju gospodarki światowej, "Wielka Siódemka"
Gap - rozerwanie na wykresie cenowym w analizie technicznej, przyczyną którego jest niezgodność ceny otwarcia jednego dnia z ceną zamknięcia poprzedniego dnia handlowego.
Greenback - "zielone plecki", potoczna nazwa w języku dilerów dolara USA.
Gross Domestic Product (GDP) - wspólna wartość towarów i usług, wyprodukowanych w określonym okresie w danym kraju; produkt krajowy brutto (PKB).
Gross National Product (GNP) - produkt krajowy brutto plus dochód otrzymany z inwestycji lub prac, wykonanych za granicą; produkt narodowy brutto (PNB).
Hedging - strategia, której się używa dla obniżenia ryzyka inwestycyjnego przy zawieraniu szybkich transakcji kupna-sprzedaży obcej waluty, "hedgingowanie".
Hedgeable - właściwość transakcji, przy której ryzyka, związane ze zmianą kursu walut, można zabezpieczyć hedgingowaniem; "hedgeability".
Hedge Funds - fundusz hedgingowy, fundusze amerykańskie, które używają narzędzi hedgingowania.
High/Low - odpowiedniu, najwyższy i najniższy kurs waluty w ciągu bieżącego dnia handlowego.
Housing Starts and Permits - makroekonomiczny wskaźnik początku budownictwa mieszkalnego i pozwolenia na budowę.
IFO - Wskaźniki charakteryzujące nastroje w gospodarce niemieckiej, które oblicza Instytut badań gospodarczych Niemiec.
Import/Export Prices - dane o dynamice cen na amerykański import/eksport.
Indicator Only - notowanie, które mają charakter informacyjny i nie są wykorzystywane przy otwarciu pozycji walutowej.
Indirect Quote - wartość jednostki waluty narodowej, wyrażona w jednostkach obcej waluty, zwrotne notowanie.
Indicator - dane dla otrzymania informacji o ogólnym stanie gospodarki lub rynków finansowych.
Industrial Production - wskaźnik ekonomiczny, indykator produkcji przemysłowej, który pokazuje ogólną produkcję zakładów krajowych.
Initial Margin - wielkość początkowego depozytu, który trzeba wnieść jako gwarancję dla dokonanie przyszłych transakcji.
Interbank Rates - notowanie walut, które wielkie banki międzynarodowe ogłaszają dla innych wielkich banków międzynarodowych.
Interest - procent, opłata za używanie wziętych na kredyt pieniędzy.
Interest Rate - stopa procentowa.
Intraday - tradingu walutowy w trakcie jednego dnia handlowego.
Instant Execution - technologia natychmiastowego dokonania transakcji, przy której notowania przedstawianie są w czasie rzeczywistym.
Inflation - zwiększenie ogólnego poziomu cen.
Investor - posiadacz zasobów finansowych, z którymi, przy jego zgodzie, odbywają się transakcje na rynku walutowym.
Jobless Claims - ekonomiczny wskaźnik danych o ilości zarejestrowanych bezrobotnych.
Kiwi - potoczna nazwa w języku dilerów dolara nowozelandzkiego.
Last - średnie znaczenie pomiędzy ostatnimi znaczeniami cen bid i ask; cena ostatniej transakcji.
Leading Indicators - indeks wiodących wskaźników makroekonomicznych.
Leverage - stosunek pomiędzy własnymi i pożyczonymi pieniędzmi dla dokonania transakcji walutowych.
Limit order - polecenie tradera na otwarcie krótkiej lub długie pozycji przy osiągnięciu przez cenę określonego poziomu
Liquidation - zamknięcie przez tradera otwartej pozycji walutowej.
Liquid Currency - waluta, która może bez ograniczeń zostać kupiona lub sprzedana na światowym rynku finansowym.
Liquidity - płynność, możliwość łatwo sprzedać lub kupić papiery wartościowe lub walutę.
Long Position - długa pozycja, kupno waluty, otwarta buy-pozycja.
Loss - zmniejszenie depozytu w wyniku strat.
Lot - najmniejsza nie dzieląca się wielkość transakcji kupna-sprzedaży na rynku walutowym.
Maintenance Margin - minimalna kwota na depozycie tradera, niezbędna dla podtrzymania jego otwartych pozycji.
Margin - "margin", depozyt zabezpieczający, który zabezpiecza pokrycie możliwych strat w handlu i wykorzystuje się jako kaucja.
Margin Call - wezwanie dla tradera do uzupełnienia środków na depozycie zabezpieczającym.
Margin Level - wskaźnik, charakteryzujący stan konta handlowego tradera.
Margin trading - handel walutą pod kaucję zabezpieczającą.
Market Maker - wielki bank lub firma finansowa, która ma znaczną część swoich transakcji na rynku i wpływająca na bieżący poziom kursu walutowego; "market-maker".
Market Maker Spread - różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży waluty, ustanowiona przez "market-makera".
Market order - nie ograniczone czasem i ceną polecenia, które może natychmiast dokonane po najlepszej bieżącej cenie.
Market Place - rynek w sensie fizycznym, miejsce handlu.
Market Price - ostatnia cena rynkowa, po której była przeprowadzona transakcja.
Market Users - banki średniej wielkości lub firmy finansowe, które używają ustanowionych przez market-makerów bieżących notowań dla przeprowadzenia transakcji walutowych.
Minimum Equity - minimalna kwota, która znajduje się na koncie klienta.
Momentum - charakterystyka zmiany kursowej, prędkość zmiany ceny waluty.
Net Factory Orders - wskaźnik makroekonomiczny, który pokazuje zwiększenie liczby zamówień przemysłowych.
Net Position - łączna kwota waluty wszystkich otwartych pozycji tradera.
Nonfarm payrolls - liczba pracowników (poza sektorem rolniczym), która określa się po listach płac.
Offer - lub ask, cena, która proponuje się kupującemu dla dokonania zakupu.
Old Lady - potocznie w języku dilerów określenie Centralnego Banku Wielkiej Brytanii (BOE).
Open order - polecenie na otwarcie pozycji, które zostanie wykonane przy osiągnięciu określonej ceny waluty.
Open Position - otwarta pozycja, wynik której nie został utrwalony.
Order - polecenie tradera firmy brokerskiej dokonania transakcji kupna-sprzedaży waluty po określonej cenie.
Oscillator - oscylator, narzędzie technicznej analizy rynku, przepowiadający dalszy kurs waluty.
Output Index - indeks wielkości produkcji.
Overbought - sytuacja na rynku, która pojawia się po szybkim i znacznym zwiększeniu wartości waluty.
Oversold - sytuacja na rynku, która pojawia się po szybkim i znacznym obniżeniu wartości waluty.
Personal Income - Dane gospodarcze pokazujące zmiany w dochodach osobistych mieszkańców kraju.
Personal Spending - dane gospodarcze o zmianie wydatków mieszkańców kraju.
Pips/Points - minimalna zmiana ceny waluty.
Position - liczba "długich" i "krótkich" otwartych pozycji tradera.
Pound - potoczna nazwa funta angielskiego w języku dilerów.
PPI - indeks cen producentów (ProducerPriceIndex).
Premium - określa rozmiar, na które przyszłe ceny będą przewyższać ceny po transakcjam spot.
Price Quotations - notowania wartości jednych walut w stosunku do innych walut.
Profit - zysk kapitału w wyniku przeprowadzenia transakcji handlowych.
Program Trading - komputerowy system handlu, przy którym sygnały na kupno-sprzedaż waluty są generowane przez specjalnie opracowany program.
Quotation - koszt jednej waluty wyrażony w jednostkach innej waluty.
Range - zakres rozrzutu cen.
Resistance Level - określony poziomy lub nachylony cenowy poziom na wykresie, górna granica wahań cenowych.
Retail Price Index (RPI) - indeks, wskaźnik zmiany cen detalicznych w Wielkiej Brytanii.
Retail Sales - indeks, wskaźnik wielkości sprzedaż detalicznych.
Retracement - korekcja trendu, odrzut trendu na niektórą wielkość w przeciwległym kierunku, po którym dokonuje się wznowienie ruchu pierwotnego.
Roll-over - sposób przemieszczania orderów Stop-Loss na bardziej dogodne poziomy.
RSI (Relative Strength Index) - wskaźnik techniczny, indeks siły względnej, określający zony prze-kupności i prze-sprzedaży (RelativeStrengthIndex).
Scalping - szybka strategia otrzymania zysku na nieznaczących zmianach wartości waluty.
Sell - transakcja sprzedaży waluty.
Short - pozycja otwarta dla sprzedaży.
Short position - "krótka" pozycja, otwarta transakcją sprzedaży waluty z zamiarem kupić ją w przyszłości po bardziej niskiej cenie.
Spike - znaczna różnica następnego notowania waluty od jej poprzedniego znaczenia.
Spot - dokonywana natychmiast transakcja, rozliczenia której dokonuje się w ciągu dwóch dni od momentu jej zawarcia.
Spread - różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży waluty, wyrażona w punktach.
Square - wynik dokonania traderem transakcji, przy których rozmiar zysku jest równy rozmiaru strat.
Sterling - potoczne znaczenie w języku dilerów funta brytyjskiego.
Stop Order - polecenie na kupno lub sprzedaż waluty po osiągnięciuwskazanego cenowego poziomu.
Stop Limit - Odroczone ordery – wykonanie odroczonych orderów odkłada się przez dilera do momentu, kiedy cena na rynku osiągnie wskazanego w orderze poziomu.
Stop Loss - polecenie na zamknięcie pozycji dla ograniczenia strat.
Support Level - określony poziomy lub pochylony poziom cenowy na wykresie, dolna granica wahań cenowych.
Swap - środki, które są przytrzymywane lub dodawane na konto tradera za przenoszenie pozycji na następny dzień.
Swap points - wcześniej obliczone punkty po przeniesieniu otwartej pozycji za następny dzień po transakcji swapowania.
Swissy - potocznie w języku dilerskim oznaczenie franka szwajcarskiego.
Take-profit - polecenie na kupno lub sprzedaż waluty dla otwarcia pozycji po wskazanej cenie dla otrzymania zysku.
Technical Analysis - sposób prognozowania przyszłego kierunku zmian kursowych przy pomocy badania wykresów cenowych.
Tick - minimalna jednorazowa zmiana ceny narzędzia handlowego na rynkach finansowych; tik.
Tick chart - wykres cenowy, nakreślony przy pomocy znaczeń tików.
Thin Market - rynek z niską płynnością.
Today’s High - najwyższa cena transakcji za dzień.
Today’s Low - najniższa cena transakcji za dzień.
Trader - osoba, która kupuje i sprzedaje walutę na swoim koncie osobistym.
Trade Balance - saldo handlowe, obliczenie eksportu i importu towarów w określonym okresie.
Trading - handel papierami wartościowymi lub walutą.
Trading platform - ogół środków programowych i technicznych, które zapewniają dokonanie transakcji handlowych na rynku.
Trailing-stop - order dla zmniejszenia strat.
Transaction - transakcja otwarcia i zamknięcia pozycji walutowej.
Transaction Cost - opłata kupna lub sprzedaży narzędzia finansowego.
Transaction Date - data przeprowadzenia transakcji walutowej.
Trend - termin analizy technicznej, oznaczający ogólny kierunek zmiany kursu.
Trend Line - proste linie na wykresie cenowym, przeprowadzone przez minimalne znaczenia (przy tendencji wzrostowej) i przez maksymalne znaczenia (przy tendencji zniżkowej).
Unemployment - wskaźnik makroekonomiczny, określający poziom bezrobocia (w procentach od ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym).
Uptick - nowe notowanie wyżej niż poprzednie.
Uptrend - wzrostowa tendencja cenowa "bycza" tendencja.
Value Date - data dokonania warunków transakcji, data walutowania.
Volatility - prędkość, z którą zmienia się cena.
Volume - poziom aktywności handlu na walucie.
Volumes chart - wykres słupkowy, obrazujący wielkość dokonywanych transakcji.
Wage - wskaźnik makroekonomiczny danych o wynagrodzeniach pracowniczych.
Wholesale Prices - wskaźnik makroekonomiczny zmian cen hurtowych.
Wholesale Trade - wskaźnik makroekonomiczny zmian sprzedaży hurtowych.
Yard - oznaczenie miliarda dolarów USA w języku dilerskim.
Yours - oznaczenie "sprzedano".
ZEW - Centrum europejskich badań gospodarczych – niekomercyjny instytut badawczy, założony w 1990 roku, znajduje się w Hamburgu.

Opinie

Całkowita 15 komentarzy. Przeciętna ocena 4.2

36

Opinia: Robert Badenhorst

Znajomy rozpoczął działalność w firmie LiteForex z kwotą w wysokości $10000, a obecnie operuje znacznie większymi sumami. Jego miesięczny zysk

Przeczytaj
16

Opinia: Tomas Campos

Jako doświadczony trader mogę powiedzieć, że każdy będzie umiał inwestować z firmą LiteForex. Zapewnia ona osobom początkującym doskonałą i

Przeczytaj
10

Opinia: Phan Thi Thanh Mai

Jestem początkującym traderem. Na starcie martwiłem się o swoje inwestycje, ale w końcu zrozumiałem, że to nie ma sensu. LiteForex jest firmą

Przeczytaj
13

Opinia: Olivier Bouchard

Nadal nie mogę uwierzyć w to, że zarabiam pieniądze nie wychodząc z domu. Zazwyczaj poświęcam na to dwie godziny dziennie, a mój zysk przekroczył już

Przeczytaj
11

Opinia: Joana Nallely Rodriguez Torres

Próbowałam sił z wieloma brokerami rynku Forex, przeprowadzając rozmaite analizy i porównania. Wszyscy obiecywali mi złote góry i wydawali się godni

Przeczytaj
17

Opinia: Sergio Federico Cantero

Początkowo próbowałem inwestować niewielkie kwoty - 200$, ale przywykłem do systemu, zdobyłem większe doświadczenie i zacząłem inwestować coraz

Przeczytaj
8

Opinia: Carolina Medeiros

Jestem zadowlona z prostoty systemu Cashback. To ja decyduję, jaki procent swojej prowizji wypłacę klientom. Dzięki temu z łatwością mogę zaplanować

Przeczytaj
8

Opinia: Kirill Polyakov

Niedawno zostałem regionalnym przedstawicielem firmy LiteForex w Nowosybirsku. Bardzo się w to wciągnąłem i jakiś czas temu zacząłem szkolić nowych

Przeczytaj
12

Opinia: Barau Mu'azu

Przetestowałem system zachęt inwestycyjnych. Właściwie musiałem jedynie wypromować wybrany projekt PAMM. Obecnie mam gwarantowane zyski od

Przeczytaj
5

Opinia: Hesham Ahmed Sami Ali

Program partnerski White Label w ciągu roku odmienił moje życie. Obecnie prowadzę własną firmę, w dodatku rozpoznawalną i mam rzesze

Przeczytaj
24

Opinia: Anastasia Vinogradova

Wypróbowałam rozmaite programy partnerskie i teraz z całą pewnością mogę stwierdzić, że program Rebate firmy LiteForex przerósł moje oczekiwania i

Przeczytaj
12

Opinia: Angga Sardi

Wielu moich abonentów stało się osobami przez mnie zgłoszonymi do programu i liczba ta wciąż się zwiększa wraz z kontynuacją promocji mojego bloga.

Przeczytaj
24

Opinia: Mohd Razlan Bin Abdul Za

Program partnerski firmy LiteForex zainteresował mnie 6 miesięcy temu. Dowiedziałem się, że mogę czerpać zyski ze swojego blogu i zdobyć nowych

Przeczytaj
20

Opinia: John Harris

Zyskiwanie nowych klientów wcale nie wymaga dużo wysiłku. Zwłaszcza, jeśli korzystasz z tak dobrej strony, jak strona LiteForex. Wybrałem program CPS 4

Przeczytaj
50

Opinia: Tony Williams

Rozpocząłem współpracę z firmą LiteForex w ramach programu partnerskiego dwa miesiące temu. Kosztowało mnie to trochę wysiłku, ale okazało się, że

Przeczytaj

Zdobądź szkolenie na demo koncie

Konto demo pomoże ci lepiej zrozumieć zasady handlu na Forexie.
Dzięki niemu będziesz miał dostęp do wszystkich instrumentów rynkowych oraz obecnych kwotowań, bez ryzyka utraty prawdziwych pieniędzy.

RejestracjaOstrzeżenie o ryzyku: handel na FX i CFD oznacza duże ryzyko utraty kapitału.
Obserwuj nas na portalach społecznościowych!
Czat na żywo
Pozostaw komentarz